Wspomniane badania stały się punktem wyjścia dla akcji edukacyjnej, w ramach której przygotowano krótkie filmy przybliżające FOMO, np. jego objawy, przyczyny i skutki. Filmy będą publikowane na stronie www.fomo.wdib.uw.edu.pl przez kolejne cztery tygodnie. Pierwszy z nich – „FOMO. Gdy moi znajomi bawią się beze mnie” – obrazuje reakcję osoby z wysokim Fear of Missing Out na wiadomość, że w danym momencie jej przyjaciele dobrze spędzają czas bez niej.

Tytuł filmu  nawiązuje do twierdzenia: „Martwię się, gdy się dowiaduję, że moi znajomi bawią się beze mnie”. Pochodzi ono z skali A.K. Przybylskiego et al. (2013), jednego z najpopularniejszych narzędzi badawczych omawianego fenomenu. O ile samą skalę i jej wykorzystanie można znaleźć w raporcie (Jupowicz-Ginalska et al., 2021), o tyle szczegółowe dane dotyczące tego aspektu są prezentowane poniżej.

Odpowiedzi osób najsilniej odczuwających FOMO znacznie różnią się od odpowiedzi internautów z grupy ogólnej (Rys. 1).  Fakt, że bliscy dobrze spędzają czas bez nich jest problematyczny dla wysoko sfomowanych. Fomersi zdecydowanie częściej potwierdzają prawdziwość i całkowitą prawdziwość tego twierdzenia, zaś przedstawiciele grupy ogólnej wyraźniej wskazują na jego nieprawdziwość lub niską prawdziwość.

Rysunek 1 Martwię się, gdy się dowiaduję, że moi znajomi bawią się beze mnie (grupa ogólna vs wysokie FOMO)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań zrealizowanych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dn. 10-14.08.2021. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji polskich internautów pow. 15 r.ż. dla płci badanych, ich wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, N = 1067.

Warto przyjrzeć danym przez pryzmat zmiennych demograficznych (dla ułatwienia prezentowana jest suma wyników dla odpowiedzi „prawdziwe” i „całkowicie prawdziwe”).

Częściej z powodu znajomych bawiących się bez badanych martwią się mężczyźni (19%) niż kobiety (12%). Co ciekawe, taki stan rzeczy niepokoi singli i osoby żyjące w związkach nieformalnych (Rys. 2). Być może wiąże się to z silniejszą potrzebą utrzymywania stabilniejszych relacji międzyludzkich, które mogą gwarantować im znajomi i przyjaciele.

Różnice widać także w przypadku wieku. Jak wskazuje Rysunek 3, im respondenci starsi, tym rzadziej zgadzają się z analizowanym stwierdzeniem. Może to pokazywać, jak ważna dla najmłodszych jest ich grupa odniesienia (np. bieżący kontakt i podtrzymywanie relacji). Podobną zależność dostrzegamy w odniesieniu do poziomu wykształcenia badanych. Im jest on wyższy, tym rzadziej respondenci zgłaszają niepokój związany z poczuciem wykluczenia (Rys. 4).

Rysunek 2 Martwię się, gdy się dowiaduję, że moi znajomi bawią się beze mnie (związki)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań zrealizowanych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dn. 10-14.08.2021.Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji polskich internautów pow. 15 r.ż. dla płci badanych, ich wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, N = 1067.
Rysunek 3 Martwię się, gdy się dowiaduję, że moi znajomi bawią się beze mnie (wiek)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań zrealizowanych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dn. 10-14.08.2021. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji polskich internautów pow. 15 r.ż. dla płci badanych, ich wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, N = 1067.
Rysunek 4 Martwię się, gdy się dowiaduję, że moi znajomi bawią się beze mnie (wykształcenie)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań zrealizowanych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dn. 10-14.08.2021. Kwoty dobrano według reprezentacji w populacji polskich internautów pow. 15 r.ż. dla płci badanych, ich wieku, poziomu wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania, N = 1067.

==================

Bibliografia

  • Jupowicz-Ginalska, A., Kisilowska, J., Baran, T., Wysocki, A., Witkowska, M., & Lange, R. (2021). FOMO 2021: Polacy a lęk przed odłączeniem podczas pandemii – raport z badań. Warszawa [online] https://fomo.wdib.uw.edu.pl/download/2264/
  • Przybylski, A.K., Murayama, K., DeHaan, C.R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, emotional, and behavioral correlates of Fear of Missing Out. Computers in Human Behavior, 29, 1814–1848. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014